Tarifa fixa vs tarifa indexada

Els consumidors d’electricitat tenen la possibilitat de triar entre la tarifa fixa i l’anomenada tarifa indexada. Analitzarem les característiques de cada modalitat.

La tarifa fixa

La tarifa fixa és l’opció tradicional. Es paga un preu per l’energia consumida invariable, al marge del mercat majorista de l’electricitat. El preu s’estableix per períodes, segons la tarifa d’accés, no variant al llarg del dia. D’altra banda, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) fixa un terme per la potència contractada, la facturació d’aquesta no depèn directament de l’energia consumida.

Podria semblar que la regularitat oferta per la tarifa fixa només té avantatges, però també té contrapartides.

Les comercialitzadores poden aplicar pujades quan hi ha una tendència alcista dels costos de l’energia. Per contra, en el cas d’una baixada, solen congelar les mateixes de manera opaca, privant del benefici al client. A més, el fet d’haver de protegir-se davant les variacions i incerteses del mercat, obliga a aquestes, a incloure una prima de risc, que en aquest cas sí repercuteix en el consumidor final, pujant la tarifa d’energia. Finalment, la tarifa fixa limita la flexibilitat de controlar el nostre consum per aprofitar les hores en què l’energia és més barata al mercat.

Algunes fórmules de tarifació fixa poden establir diversos trams horaris amb diferents preus, però en qualsevol cas no ofereixen les oportunitats de la tarifa indexada, que segons el cas pot ser una alternativa més interessant i barata.

Quins són els avantatges de la tarifa indexada?

Amb la tarifa indexada el consumidor paga l’energia que consumeix a preu de cost, al preu que l’electricitat té hora a hora al mercat majorista. A canvi, l’empresa comercialitzadora percep un petit marge operatiu per cada kWh consumit, que serveix per cobrir l’operativa i gestió. A més, igual que succeïa amb la tarifa fixa, es marca un terme per la potència contractada. En aquest cas, l’empresa comercialitzadora no aplica cap sobre-cost per desviament o prima de risc, i el client es pot beneficiar de les baixades del mercat.

A més, la indexada permet adaptar el consum a les hores més favorables, en poder conèixer l’evolució del mercat de manera contínua. Existeixen evidències que a mig i llarg termini la tarifa indexada sempre resulta beneficiosa per a la butxaca dels consumidors.

Les grans empreses aposten per aquesta tarifa i cada vegada més Pimes també ho fan.

Un exemple, la tarifa E.nova indexada

La tarifa E.nova indexada és una mostra dels beneficis que es poden obtenir i la garantia d’estar pagant la quantitat mínima possible en cada moment. Estem davant d’un contracte transparent on no hi ha permanència i el marge de gestió està estipulat amb claredat i sense lletra petita. El preu està subjecte al mercat i la flexibilitat és absoluta.

E.nova Energia ofereix una garantia d’estalvi durant el primer any. Després es realitza un estudi i es compara la despesa d’aquests dotze mesos amb el que s’estaria abonant a la companyia anterior. En cas que no hi hagi un estalvi real, es descomptarà la diferència en la següent factura. Possiblement aquest sigui el moment que d’ unir-te a l’energia intel·ligent.