L’energia reactiva, la gran desconeguda del sistema elèctric

El més comú és parlar del consum d’energia activa, però també cal conèixer l’anomenada energia reactiva. És una demanda extra que necessiten per poder funcionar determinats equips de caràcter inductiu com motors, fonts d’alimentació de gran capacitat, transformadors, o lluminàries.

L’energia reactiva és un tipus d’energia elèctrica que absorbeixen de la xarxa alguns equips elèctrics però que després es retorna a aquesta. D’aquesta manera, és una energia improductiva, que per contra ha de ser transportada a través de les xarxes, incidint en costos sobre el sistema.

Un exemple. Un motor de gran capacitat consumeix una part d’energia reactiva que és improductiva, alhora que també consumeix energia activa, emprada per originar el moviment.

La major part dels consumidors industrials i grans instal•lacions necessiten d’aquest tipus d’energia, i pot suposar una sèrie d’efectes negatius.

Quins efectes negatius té?

Costos econòmics reflectits en les factures elèctriques.

Pèrdua de potència de les instal•lacions productives.

Caigudes de tensió que perjudiquin els processos productius.

Transformadors més recarregats.

Com es factura?

L’energia reactiva consumida es factura en concepte de penalització a clients amb tarifes 3.0A, 3.1A i 6.1, segons el següent esquema.

Cos φ és un factor que expressa la relació entre l’energia reactiva i activa consumides; com menor és Cos φ, més gran és l’energia reactiva en relació a l’energia activa i per tant major serà la penalització. Per Cos φ majors de 0.95 no existeix penalització.

Recerca d’alternatives: com evitar les penalitzacions per reactiva?

Aquest excés penalitza les nostres factures, per la qual cosa és important que es compensi i es controli la demanda, per no perjudicar la capacitat de les línies i dels transformadors instal•lats, millorar la tensió de la xarxa i aconseguir una reducció en el cost global de la energia.

Una alternativa immediata i econòmica és la instal•lació de bateries de condensadors, que poden compensar el 100% del consum de reactiva, amb inversions reduïdes. També el pas a la tecnologia LED de les lluminàries actua com a element corrector, ja que aquesta té un menor consum d’energia reactiva. Un estudi de la instal•lació elèctrica pot ajudar per analitzar els passos a seguir.